POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zostało uchwalone i przyjęte przez wszystkie kraje członkowskie UE i jest stosowane od 25 maja 2018 r. W związku z powyższym Akademia Piłkarska EX Siedlce Gdańsk przygotowała informację o przetwarzaniu danych:

I. Przetwarzane mogą być następujące kategorie Państwa danych osobowych, a także danych osobowych Państwa dzieci: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, adres korespondencyjny, stanowisko. Państwa dane kontaktowe nie są upubliczniane i służą do kontaktu z Państwem oraz realizacji działań Akademii

II. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte również w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności. Państwa dane mogą zostać usunięte także w sytuacji, gdy Administrator uzna, że podane przez Państwa dane nie są aktualne (w tym z powodu braku reakcji na próbę kontaktu ze strony Administratora mającą na celu potwierdzenie aktualności danych).

III. Państwa dane nie są udostępniane osobom i podmiotom zewnętrznym a także zapewniamy iż są należycie chronione w oparciu o wprowadzoną przez naszą Akademię Politykę Prywatności.

IV. Przysługuje Państwu prawo do: – uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, – żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, – żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, – przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, – złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że Dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

V. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres kontakt@akademiaex.pl

Jeżeli pragną Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt z adresem kontakt@akademiaex.pl.